HTC M8 Verizon fix lỗi 3G/WCDMA Ok

Máy lỗi chỉ có biểu tượng E (EDGE), chọn WCDMA Only hoặc WCDMA preferred là mất sóng. Bị lỗi này up rom never hết. Sau khi fix xong, up rom thoải mái không lo bị mất 3G

Fix Ok ALL HTC

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

HTC M8 Verizon fix lỗi 3G/WCDMA Ok

Máy lỗi chỉ có biểu tượng E (EDGE), chọn WCDMA Only hoặc WCDMA preferred là mất sóng. Bị lỗi này up rom never hết. Sau khi fix xong, up rom thoải mái không lo bị mất 3G

Fix Ok ALL HTC

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]