LG G3 F400K MCAfree + Brick Repair OK
Máy bị khóa mcafree,khách tự fix dẫn đến brick toàn tập.
khi bị mcafree thì sẽ bị chặn download mode,chặn drive adb tmp...
Mọi chức năng full sau khi fix,giũ imei zin,up rom thoải mái không sợ bị khóa....​

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
LG G3 F400K MCAfree + Brick Repair OK
Máy bị khóa mcafree,khách tự fix dẫn đến brick toàn tập.
khi bị mcafree thì sẽ bị chặn download mode,chặn drive adb tmp...
Mọi chức năng full sau khi fix,giũ imei zin,up rom thoải mái không sợ bị khóa....​

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]