Unbrick Sony Xperia Z3 401SO up rom chết boot cứu máy Ok

2 em 1 phát, 1 trắng 1 đen

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
EasyJtag Suite ver.: 2.1.1.0 / wxWidgets 3.1.0-W-U started.
Operating system ver.: Windows 7 (build 7601, Service Pack 1), 64-bit edition.
undefined
Android Explorer ver.: 1.0.0.4
eMMC ODIN ver.: 1.0.0.6
Successfully connected...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Unbrick Sony Xperia Z3 401SO up rom chết boot cứu máy Ok

2 em 1 phát, 1 trắng 1 đen

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
EasyJtag Suite ver.: 2.1.1.0 / wxWidgets 3.1.0-W-U started.
Operating system ver.: Windows 7 (build 7601, Service Pack 1), 64-bit edition.
undefined
Android Explorer ver.: 1.0.0.4
eMMC ODIN ver.: 1.0.0.6
Successfully connected...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]