Unlock Tiếng Việt Sony Z310A ok

6/5/2016 4:23:58 PM SIGNED MODE (USING SERVER)
6/5/2016 4:23:58 PM CFG:101000000000
6/5/2016 4:24:12 PM ChipID: D000, EMP protocol: 0301
6/5/2016 4:24:12 PM PHONE DOMAIN: "RETAIL"
6/5/2016 4:24:12 PM PHONE CID: 0052
6/5/2016 4:24:12 PM
6/5/2016 4:24:12 PM SPEED: 921600
6/5/2016 4:24:12 PM LDR: 071213 1552 PERCXC1720441_R2A022_PNX5230_FLASHLOADER
6/5/2016 4:24:12 PM OTP: LOCKED:1 CID:51 PAF:1 IMEI:35467001379297 CERT:RED
6/5/2016 4:24:13 PM LDR: 071213 1552...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Unlock Tiếng Việt Sony Z310A ok

6/5/2016 4:23:58 PM SIGNED MODE (USING SERVER)
6/5/2016 4:23:58 PM CFG:101000000000
6/5/2016 4:24:12 PM ChipID: D000, EMP protocol: 0301
6/5/2016 4:24:12 PM PHONE DOMAIN: "RETAIL"
6/5/2016 4:24:12 PM PHONE CID: 0052
6/5/2016 4:24:12 PM
6/5/2016 4:24:12 PM SPEED: 921600
6/5/2016 4:24:12 PM LDR: 071213 1552 PERCXC1720441_R2A022_PNX5230_FLASHLOADER
6/5/2016 4:24:12 PM OTP: LOCKED:1 CID:51 PAF:1 IMEI:35467001379297 CERT:RED
6/5/2016 4:24:13 PM LDR: 071213 1552...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]