Có bác nào chạy đc rom con này không. đc thì hú em cảm ơn và hậu tạ. chạy nhầm file recovery vào phân vùng boot bị boot loop rồi. fastboot vẫn vào đc nhưng chưa unlock bootloader nên ko flash lại đc. cử hàng nào chạy đc hú em mang máy qua với. em ở sài gòn ạ
info em lấy trước máy chưa bị đây
Hardware : MT6571
Model : 4G
Build number : K825_324_AT_WXM_X018_4G_V1003
Build date UTC : 20160223-040331
Android v : 4.4.2
Baseband v: MOLY.WR8.W1328.MD.TG.MP.V22.P1, 2015/04/15 11:45
Kernel v : 3.4.67...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Có bác nào chạy đc rom con này không. đc thì hú em cảm ơn và hậu tạ. chạy nhầm file recovery vào phân vùng boot bị boot loop rồi. fastboot vẫn vào đc nhưng chưa unlock bootloader nên ko flash lại đc. cử hàng nào chạy đc hú em mang máy qua với. em ở sài gòn ạ
info em lấy trước máy chưa bị đây
Hardware : MT6571
Model : 4G
Build number : K825_324_AT_WXM_X018_4G_V1003
Build date UTC : 20160223-040331
Android v : 4.4.2
Baseband v: MOLY.WR8.W1328.MD.TG.MP.V22.P1, 2015/04/15 11:45
Kernel v : 3.4.67...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]