Rom Stock OPPO R1011 treo logo fix ok
Rom đc bull nhầm để cứu máy treo logo hay nhiễm virut ok
Rom đc test đi test lại nhiều lần nên anh em yên tâm mà dùng
Rom đc bull qua flashtool cho dể sử dung đối với anh em kỹ thuật

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Rom Stock OPPO R1011 treo logo fix ok
Rom đc bull nhầm để cứu máy treo logo hay nhiễm virut ok
Rom đc test đi test lại nhiều lần nên anh em yên tâm mà dùng
Rom đc bull qua flashtool cho dể sử dung đối với anh em kỹ thuật

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]