DOPOP 6P MT6572 file rom SPflashtool diệt virus ok

rom fix lỗi treo logo , brick , virus , ... vvlog

10:05:34 > Connecting...
10:05:34 > CPU TYPE:MT6572
10:05:34 > Hardware version:CA01
10:05:34 > Software version:0000
10:05:34 > SecCfgVal :0x00000000
10:05:34 > BromVersion :0xFF
10:05:34 > BLVersion :0x01
>>Boot downloading complete!
10:05:41 > EMMC_ID:0x1501004B3758564D420140FBCE0A22C9
10:05:41 > EMMC_PRODUCT_NAME: SAMSUNG :0x4B3758564D42
10:05:41 > EMMC_BOOT1_SIZE:...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
DOPOP 6P MT6572 file rom SPflashtool diệt virus ok

rom fix lỗi treo logo , brick , virus , ... vvlog

10:05:34 > Connecting...
10:05:34 > CPU TYPE:MT6572
10:05:34 > Hardware version:CA01
10:05:34 > Software version:0000
10:05:34 > SecCfgVal :0x00000000
10:05:34 > BromVersion :0xFF
10:05:34 > BLVersion :0x01
>>Boot downloading complete!
10:05:41 > EMMC_ID:0x1501004B3758564D420140FBCE0A22C9
10:05:41 > EMMC_PRODUCT_NAME: SAMSUNG :0x4B3758564D42
10:05:41 > EMMC_BOOT1_SIZE:...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]