Nhận con Mi Note Pro (Đối thủ của samsung Note5), dính acc Micloud, mò mẫm remove account sẵn unlock boot, add TWRP nạp tiếng việt cho em nó luôn.
Vài pic về em nó:

C:\Users\huanmobile>fastboot oem device-info
...
(bootloader) Device tampered: false
(bootloader) Device unlocked: true
(bootloader) Charger screen enabled: false
(bootloader) Display panel:
(bootloader) Product name: Leo
OKAY [ 0.050s]
finished. total time: 0.051s...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Nhận con Mi Note Pro (Đối thủ của samsung Note5), dính acc Micloud, mò mẫm remove account sẵn unlock boot, add TWRP nạp tiếng việt cho em nó luôn.
Vài pic về em nó:

C:\Users\huanmobile>fastboot oem device-info
...
(bootloader) Device tampered: false
(bootloader) Device unlocked: true
(bootloader) Charger screen enabled: false
(bootloader) Display panel:
(bootloader) Product name: Leo
OKAY [ 0.050s]
finished. total time: 0.051s...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]