Nhận nạp tiếng việt con S6 G920W8 . Đã vh đc 70% . chỉ còn mấy file này đang gặp vấn đề , build ok nhưng chép vô mất icon . mong anh em giúp đỡ . thank all

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Nhận nạp tiếng việt con S6 G920W8 . Đã vh đc 70% . chỉ còn mấy file này đang gặp vấn đề , build ok nhưng chép vô mất icon . mong anh em giúp đỡ . thank all

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]