Cần a,e giúp mình file tiếng việt samsung i717d thank a,e nhiều.
Cần a,e giúp mình file tiếng việt samsung i717d thank a,e nhiều.

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]