Thêm data

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Platform: Samsung Android
Selected port: COM87
Selected model: SM-J500FN
Please, press "OK" button on the phone to allow USB debugging..
Detected phone model: SM-J500FN
Firmware compiled date: Tue Sep 1 16:32:28 KST 2015
PDA version: J500FNXXU1AOI1
CSC version: J500FNDBT1AOI2
SW version: J500FNXXU1AOI1
Phone SN: RV8H40VLG9X...
Click to expand...[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]