Unlock LG SH150A CYON ok

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

5/6/2016 6:15:28 PM > Software version : LGQ_2_04SD.exe
5/6/2016 6:15:28 PM > ----------------------------------------------------------
5/6/2016 6:18:19 PM > Port COM99 connected
5/6/2016 6:18:21 PM > Connecting ...
5/6/2016 6:18:23 PM > Connecting ... OK
5/6/2016 6:18:23 PM > Connected in NORMAL MODE
5/6/2016 6:18:24 PM > ----------------------------------------------------------...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]