con này nhận trong tình trạng mất sóng,banh csc(csc unknow),repair ok,nạp file dưới vào dính recovery thoát recovery,dùng oct write imei lại 1 phát là có sóng căng đét

INFO : 2/25/2014 7:08:11 PM > Platform: Samsung Anycall
INFO : 2/25/2014 7:08:11 PM > Selected port: COM36
INFO : 2/25/2014 7:08:11 PM > Selected model: GT-S7562
INFO : 2/25/2014 7:08:11 PM > Mode: Normal
INFO : 2/25/2014 7:08:12 PM > Phone model: GT-S7562
INFO : 2/25/2014 7:08:12 PM > Firmware compiled date: Sep...
Click to expand...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]