inh2 hình nhận của khách [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
đã thay nhiều con ic wifi vẫn not ok ( ic wifi đã dược test bằng máy sóng gió vi vu mới đem vào thay )
đã kiểm tra áp 5v va áp 1.8v đều ok
đã remove FL10_RF...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
inh2 hình nhận của khách [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
đã thay nhiều con ic wifi vẫn not ok ( ic wifi đã dược test bằng máy sóng gió vi vu mới đem vào thay )
đã kiểm tra áp 5v va áp 1.8v đều ok
đã remove FL10_RF...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]