em gặp 2 con tình trạng không dịch vụ ios 931
- 5 lock sprint không dịch vụ vân nghe gọi chỉ không 3g sms
- 6 lock sofbank không dịch vụ
Anh em ai gặp lỗi này chia sẻ cách fix, xin cảm ơn
em gặp 2 con tình trạng không dịch vụ ios 931
- 5 lock sprint không dịch vụ vân nghe gọi chỉ không 3g sms
- 6 lock sofbank không dịch vụ
Anh em ai gặp lỗi này chia sẻ cách fix, xin cảm ơn

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]