Giúp em với các bác, mua nhập con máy của khách giờ hard reset cái dính mà 5.1.1 này lại k nhận OTG và chặn vào chế độ nhà phát triển
Có cách nào k dùng đến box k ạ, vì chỗ e k có box mà chạy [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Giúp em với các bác, mua nhập con máy của khách giờ hard reset cái dính mà 5.1.1 này lại k nhận OTG và chặn vào chế độ nhà phát triển
Có cách nào k dùng đến box k ạ, vì chỗ e k có box mà chạy [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]