AE nào biết xin giúp em vượt lỗi này .Flash Write Error at 0x00000200, Loader Error, Code 0x71 với ạ
Thank all

Resetting and Exploring JTAG chain...1 Device(s)
Device #1 ID 0x007700E1 IR4
Restore Boot...
Waiting for Device Connection 20 second(s)...OK
Resetting and Exploring JTAG chain...OK
Halting Core...Retry
Resetting and Exploring JTAG chain...OK
Halting Core...OK
Initializing Device...OK
Detecting eMMC #1 ID...1501004A3558574D42019826D09571B4...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
AE nào biết xin giúp em vượt lỗi này .Flash Write Error at 0x00000200, Loader Error, Code 0x71 với ạ
Thank all

Resetting and Exploring JTAG chain...1 Device(s)
Device #1 ID 0x007700E1 IR4
Restore Boot...
Waiting for Device Connection 20 second(s)...OK
Resetting and Exploring JTAG chain...OK
Halting Core...Retry
Resetting and Exploring JTAG chain...OK
Halting Core...OK
Initializing Device...OK
Detecting eMMC #1 ID...1501004A3558574D42019826D09571B4...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]