Nokia Lumia 900 RM-808 Tiếng Việt (Phiên Bản ClubGSM)
Vừa khui lồng emmc thì lăn đùng ra ăn vạ,mò tới lui cuối cùng cũng done.
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Nokia Lumia 900 RM-808 Tiếng Việt (Phiên Bản ClubGSM)
Vừa khui lồng emmc thì lăn đùng ra ăn vạ,mò tới lui cuối cùng cũng done.
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]