anh em ai gặp qua tình trạng giúp em với khách mang máy vào thì bị khởi động hoài em đưa vào atf chạy thì log báo như này ạ nokia card suite thì báo lỗi anh em ai khắc phục được giúp em với
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
anh em ai gặp qua tình trạng giúp em với khách mang máy vào thì bị khởi động hoài em đưa vào atf chạy thì log báo như này ạ nokia card suite thì báo lỗi anh em ai khắc phục được giúp em với
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]