như tiêu đề máy HTC d816G mtk 6592 ae có rom choe xin thank all .máy bị flash mất fiel tv của khách thank all
như tiêu đề máy HTC d816G mtk 6592 ae có rom choe xin thank all .máy bị flash mất fiel tv của khách thank all

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]