M8 eye MELS_TUHL Soff,unlock bootloader ok

MELS will become the abbreviation of "MEight_LifeStile", this model will be the appropriate model to "M8_EYE".

product : mels_tuhl
platform : hTCBmsm8974
modelid : 0P6B90000

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
(bootloader) version-bootloader: 3.19.0.0000
(bootloader) version-baseband: 1.29.213311711.15G
(bootloader)...


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
M8 eye MELS_TUHL Soff,unlock bootloader ok

MELS will become the abbreviation of "MEight_LifeStile", this model will be the appropriate model to "M8_EYE".

product : mels_tuhl
platform : hTCBmsm8974
modelid : 0P6B90000

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
(bootloader) version-bootloader: 3.19.0.0000
(bootloader) version-baseband: 1.29.213311711.15G
(bootloader)...


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]