Unlock HTC Desire 626s T-Mobile done
C:\Users\lehuan\Desktop\adb1>fastboot getvar all
(bootloader) kernel: lk
(bootloader) product: htc_a32eul
(bootloader) version: 1.0
(bootloader) imei: 358720060346211
(bootloader) version-main: 1.06.531.7
(bootloader) boot-mode: download
(bootloader) version-baseband: 01.01_U113251011_30.04.50619G
(bootloader) version-bootloader: 1.0.0.0000
(bootloader) mid: 0PM911000
(bootloader) cid: T-MOB010
all:
finished. total time: 0.012s...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Unlock HTC Desire 626s T-Mobile done
C:\Users\lehuan\Desktop\adb1>fastboot getvar all
(bootloader) kernel: lk
(bootloader) product: htc_a32eul
(bootloader) version: 1.0
(bootloader) imei: 358720060346211
(bootloader) version-main: 1.06.531.7
(bootloader) boot-mode: download
(bootloader) version-baseband: 01.01_U113251011_30.04.50619G
(bootloader) version-bootloader: 1.0.0.0000
(bootloader) mid: 0PM911000
(bootloader) cid: T-MOB010
all:
finished. total time: 0.012s...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]