☩ LG G2 Docomo L-01F Cứu Boot Thành Công.
☩ Khách cài mỗi Reovery,chẳng hiểu sao lăn quay ra về qhs-9008.
❖ Mọi chức năng full sau khi Unbrick,giữ IMEI zin theo máy.
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

☩ LG G2 Docomo L-01F Cứu Boot Thành Công.
☩ Khách cài mỗi Reovery,chẳng hiểu sao lăn quay ra về qhs-9008.
❖ Mọi chức năng full sau khi Unbrick,giữ IMEI zin theo máy.
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]