LG G4 F500s Remove Google Account ok
LG F500S (G4 SKT) at USB (COM128) [LG FLASH 5] {Reset FRP}
DL MODE : 2
DL REQM : 5
DL MODEL: LG-F500S
DL SWVER: F500S11m
DL IMEI : 357765-06-317057-2
LF MODEL: LG-F500S
LF SERNO: LGF500Sdbb4a7e2
LF SWVER: LGF500SAT-00-V11m-SKT-KR-JAN-12-2016+0
LF MINOS: MiniOS 3.0
LF OSVER: 5.1
LF IMEI : 357765-06-317057-2
LF SOCTY: msm8992
LF CABLE: 910K
Reset FRP Done in 00:09.812
LG G4 F500s Remove Google Account ok
LG F500S (G4 SKT) at USB (COM128) [LG FLASH 5] {Reset FRP}
DL MODE : 2
DL REQM : 5
DL MODEL: LG-F500S
DL SWVER: F500S11m
DL IMEI : 357765-06-317057-2
LF MODEL: LG-F500S
LF SERNO: LGF500Sdbb4a7e2
LF SWVER: LGF500SAT-00-V11m-SKT-KR-JAN-12-2016+0
LF MINOS: MiniOS 3.0
LF OSVER: 5.1
LF IMEI : 357765-06-317057-2
LF SOCTY: msm8992
LF CABLE: 910K
Reset FRP Done in 00:09.812

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]