Sony Xperia V LT25i Unlock Thành Công (Sigma)

✓ LT25i Mở mạng thành công,tuy nhiên Unlock với sigma khi cài Rom mới sẽ mất Unlock.
✓ Làm cho 1 anh ở xa qua Teamviewer,đỡ mất công trưa năng lăn lội....

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Sony Xperia V LT25i Unlock Thành Công (Sigma)

✓ LT25i Mở mạng thành công,tuy nhiên Unlock với sigma khi cài Rom mới sẽ mất Unlock.
✓ Làm cho 1 anh ở xa qua Teamviewer,đỡ mất công trưa năng lăn lội....

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]