Sony Z3 Au SOL26 Mở Mạng Thành Công

✓ Z3 Phiên bản Japan khóa nhà mạng Au.
✓ Nạp Rom quốc tế D6653 và mở mạng ok (bởi code)
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Sony Z3 Au SOL26 Mở Mạng Thành Công

✓ Z3 Phiên bản Japan khóa nhà mạng Au.
✓ Nạp Rom quốc tế D6653 và mở mạng ok (bởi code)
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]