Asus Zenfone Go 4.5 X014D dính tài khoản google sau khi khôi phục cài đặt gốc.
Xóa xác minh tài khoản google ok,remove frp/account google ok.
Phiên bản bảo mật tháng 05/2016.Bật dc nhà phát triển nhưng ko có tùy chọn như hình dưới.

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]...​

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Asus Zenfone Go 4.5 X014D dính tài khoản google sau khi khôi phục cài đặt gốc.
Xóa xác minh tài khoản google ok,remove frp/account google ok.
Phiên bản bảo mật tháng 05/2016.Bật dc nhà phát triển nhưng ko có tùy chọn như hình dưới.

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]...​

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]