Pantech Pop Up Note (IM-A920S) Mặt Khóc Báo Mất Fix Thành Công

Khách cài Rom Tiếng Việt xong thì báo khóa mặt khóc,up Rom cook,Rom Stock không hết khóa.
Mở vĩnh viễn,không bị đổi IMEI,Hanset và Cài Rom thoải mái....

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Pantech Pop Up Note (IM-A920S) Mặt Khóc Báo Mất Fix Thành Công

Khách cài Rom Tiếng Việt xong thì báo khóa mặt khóc,up Rom cook,Rom Stock không hết khóa.
Mở vĩnh viễn,không bị đổi IMEI,Hanset và Cài Rom thoải mái....

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]