Huawei Enjoy 5S TAG-AL00 Tiếng Việt Google Apps (info)

Huawei Enjoy 5S TAG-AL00 Nội địa Trung Quốc,không có sẵn TV và Chplay.
Build trên nền Stock TAG-AL00.Thêm full Tiếng Việt và Google apps.
Hanset không bị mất Tiếng Việt và Google apps....

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Huawei Enjoy 5S TAG-AL00 Tiếng Việt Google Apps (info)

Huawei Enjoy 5S TAG-AL00 Nội địa Trung Quốc,không có sẵn TV và Chplay.
Build trên nền Stock TAG-AL00.Thêm full Tiếng Việt và Google apps.
Hanset không bị mất Tiếng Việt và Google apps....

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]