Xiaomi Mi 5 - Xiaomi Gemini hàng kẹp nách từ Chị Na về đang ở FW 6.0 và không có tiếng Việt .

Con Mi 5 này phải unlock bootloader em nó mới nạp được