OPPO R1C | R8207 Cài Tiếng Việt Và Chplay Thành Công

✓ Nhận máy của cửa hàng,fc không thể vào Android Home.
✓ Build full Tiếng Việt và nhúng Google apps full.
✓ Hanset Factory thoải mái không sợ mất Tiếng Việt và Google apps....

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

OPPO R1C | R8207 Cài Tiếng Việt Và Chplay Thành Công

✓ Nhận máy của cửa hàng,fc không thể vào Android Home.
✓ Build full Tiếng Việt và nhúng Google apps full.
✓ Hanset Factory thoải mái không sợ mất Tiếng Việt và Google apps....

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]