Unlock Mở Mạng Samsung SGH-T399 Galaxy Light T Mobile Thành công
Galaxy Light khóa mạng t-mobile unlock ok
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[ 7/29/2016 11:34:00 AM SGH-T399 ] Operation: Read Codes
[ 7/29/2016 11:34:00 AM SGH-T399 ] Selected model: SGH-T399
[ 7/29/2016 11:34:00 AM SGH-T399 ] Software version: 26.2
[ 7/29/2016 11:34:00 AM SGH-T399 ]
[ 7/29/2016 11:34:00 AM SGH-T399 ] Please wait, generating hash codes file, this can take few minutes... OK
[...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Unlock Mở Mạng Samsung SGH-T399 Galaxy Light T Mobile Thành công
Galaxy Light khóa mạng t-mobile unlock ok
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[ 7/29/2016 11:34:00 AM SGH-T399 ] Operation: Read Codes
[ 7/29/2016 11:34:00 AM SGH-T399 ] Selected model: SGH-T399
[ 7/29/2016 11:34:00 AM SGH-T399 ] Software version: 26.2
[ 7/29/2016 11:34:00 AM SGH-T399 ]
[ 7/29/2016 11:34:00 AM SGH-T399 ] Please wait, generating hash codes file, this can take few minutes... OK
[...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]