Samsung Note 5 N920IDVU2BPF3 Xóa Xác Minh Tài Khoản Gmail (FRP)

✓ Galaxy Note 5 N920i khóa tài khoản Gmail và đã lên ver N920IDVU2BPF3
✓ Không nhận OTG,không nhận Sidesync,box không reset được....

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Samsung Note 5 N920IDVU2BPF3 Xóa Xác Minh Tài Khoản Gmail (FRP)

✓ Galaxy Note 5 N920i khóa tài khoản Gmail và đã lên ver N920IDVU2BPF3
✓ Không nhận OTG,không nhận Sidesync,box không reset được....

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]