Samsung Note 3 N900L Gỡ Tài Khoản Samsung (Reactivation ON)

✓ N900L lên ver mới nhất 5.0.1 và bị khóa tài khoản Samsung.
✓ Downgrade Android OS Kitkat,xóa tài khoản samsung vĩnh viễn.Đỡ tốn 1 log....

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Samsung Note 3 N900L Gỡ Tài Khoản Samsung (Reactivation ON)

✓ N900L lên ver mới nhất 5.0.1 và bị khóa tài khoản Samsung.
✓ Downgrade Android OS Kitkat,xóa tài khoản samsung vĩnh viễn.Đỡ tốn 1 log....

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]