HTC One M9 Plus htc_hiau_ml_tuhl unlock,S off,unlock bootloader,super Cid,root recovery,thêm Tiếng Việt,add CH Play thành công
Chạy rom quốc tế ngon không lỗi [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


(bootloader) product: htc_hiau_ml_tuhl
(bootloader) version: 1.0
(bootloader) imei: 357489060209842
(bootloader) version-main: 1.90.1405.3
(bootloader) boot-mode: download
(bootloader) version-bootloader: 1.01.0000
(bootloader) mid: 0PK711000
(bootloader) cid: HTCCN701

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
HTC One M9 Plus htc_hiau_ml_tuhl unlock,S off,unlock bootloader,super Cid,root recovery,thêm Tiếng Việt,add CH Play thành công
Chạy rom quốc tế ngon không lỗi [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


(bootloader) product: htc_hiau_ml_tuhl
(bootloader) version: 1.0
(bootloader) imei: 357489060209842
(bootloader) version-main: 1.90.1405.3
(bootloader) boot-mode: download
(bootloader) version-bootloader: 1.01.0000
(bootloader) mid: 0PK711000
(bootloader) cid: HTCCN701

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]