máy bị treo logo e kiếm file không có. ae ai có file giúp e phát.
máy bị treo logo e kiếm file không có. ae ai có file giúp e phát.

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]