LG G3 T-Mobile D851 Repair Boot Thành Công

✓ LG D851 brick,không nhận drive gì,không vào được chế độ gì.
✓ Cứu boot thành công,mọi chức năng full,IMEI không bị đổi.

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
LG G3 T-Mobile D851 Repair Boot Thành Công

✓ LG D851 brick,không nhận drive gì,không vào được chế độ gì.
✓ Cứu boot thành công,mọi chức năng full,IMEI không bị đổi.

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]