LG G3 D852 Repair Boot Thành Công

✓ Nhận máy tình trạng chớp đèn xanh,không nhận drive nào.
✓ Cứu boot thành công,mọi chức năng full,imei không bị đổi.

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
LG G3 D852 Repair Boot Thành Công

✓ Nhận máy tình trạng chớp đèn xanh,không nhận drive nào.
✓ Cứu boot thành công,mọi chức năng full,imei không bị đổi.

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]