Nhận máy tình trạng treo logo . không biết model nó là gì . mở máy xem đc cái mã main M706-MB-V5.2
Mất nguyên buổi sáng xào chẻ cuối cùng e nó đã tỉnh , mất baseband fix thêm tý nữa ok [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Info: MT6572, Board version-M706-MB-V5.2, SW version-MT6572__alps__M706__m72_emmc_s6_pcb22_ddr1__4.4.2_ _ALPS.JB3.MP.V1.12

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Nhận máy tình trạng treo logo . không biết model nó là gì . mở máy xem đc cái mã main M706-MB-V5.2
Mất nguyên buổi sáng xào chẻ cuối cùng e nó đã tỉnh , mất baseband fix thêm tý nữa ok [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Info: MT6572, Board version-M706-MB-V5.2, SW version-MT6572__alps__M706__m72_emmc_s6_pcb22_ddr1__4.4.2_ _ALPS.JB3.MP.V1.12

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]