Vừa read cứu sống 1 em iphone 6s MT6571 mã main M718_V3.1
anh em dính xương, mà tháo main ra đúng mã main ghi ngay camera
thì inbox zalo em nhé
Sorry vì file hiếm nên k thể share

inbox : Chữ Ký
Vừa read cứu sống 1 em iphone 6s MT6571 mã main M718_V3.1
anh em dính xương, mà tháo main ra đúng mã main ghi ngay camera
thì inbox zalo em nhé
Sorry vì file hiếm nên k thể share

inbox : Chữ Ký

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]