anh em việt hóa giùm file secsetting2 ,còn 1 file này mà việt hóa hoài không được
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
anh em việt hóa giùm file secsetting2 ,còn 1 file này mà việt hóa hoài không được
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]