Phone
Model

PDA Version J500HXXU1BPG2
CSC Version J500HOXE1BPG2
PHONE Version J500HXXU1BPF3
Region

Country Russian Federation
Build Date 05.07.2016
Changelist 8509877
OS Marshmallow
OS Version 6.0.1
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]