- Put phone to downloadmod
- Extract tool open file Tool.exe.
- Choose model lg g4. Then waitminute tool bypass
- When bypass done reboot phone then check.
- Good luck.

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]