SC-04E 4.4.2 NF6 Root + Unlock sim by Z3X ok

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

CF-Auto-Root-sc04e-sc04e-sc04e.zip


Click to expand...
Selected model: SC04E

Selected port: COM40 Z3X BOX Serial Port

Selected port...


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]