SigmaKey 1.28.00
259671943 Sigma dongle 1.30, Initializing...OK
SigmaKey 1.28.00 Qcom: Direct unlock
ZTE Handset Diagnostic Interface(DFU) (COM80), Provider: ZTE Corporation, Driver ver.: 5.2066.1.8, Date: 1/12/2011
Version: VIETTEL_P752D01V1.0.0B09, VIETT20110926...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]