Không máy xách tay việt kiều, xúc đỡ máy việt nam
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

2015-01-08 14:38:33 ---
SigmaKey 2.07.03 Qcom: Direct unlock
ZTE Handset Diagnostic Interface(DFU) (COM346), Provider: ZTE Corporation, Driver ver.: 5.2066.1.6, Date: 9/8/2010, USB\VID_19D2&PID_0112&REV_0229
Version: VIETTEL_P752D01V1.0.0B07, VIETT20110926
Firmware: 76XXU-USMEKOLYM-109805
Date: Oct 22 2012 12:17:19, Jul 21 2012 06:00:00, USMEKOLY
IMEI: 868368010122622
Bluetooth address: E6DCECE26DF4...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]