Waiting for Phone...
Preparing Phone...
Waiting for phone...
Checking if phone is Rooted...
Root Access Granted!
Unlocking phone...This may take few seconds...
Operation successfully completed


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Samsung Galaxy Y S5360 unlock mở mạng giải mã mở khóa ok​

Read more: [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]