như tiêu đề cần anh em giúp máy invens knight mã hình vẽ .em đã đưa nó về recovery nhưng bấm mãi vẫn không có lệnh nào.anh em nào làm qua xin giúp em với thank [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]