Ít việc, nguồn linh kiện hạn hẹp. Ngồi chơi thì mồm cả nhà cũng chơi. Ráng câu kéo kiếm bò gạo.

máy mất nguồn do đứt chân cpu anh đo dạc câu theo hình ạ

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]