Aquas SH-01G mã bảo vệ
E nhận khách mã bảo vệ mà thử giữ phím các kiểu k vào được recovery để wipe. AE gặp qua rồi help e phát ak. Tks [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Aquas SH-01G mã bảo vệ
E nhận khách mã bảo vệ mà thử giữ phím các kiểu k vào được recovery để wipe. AE gặp qua rồi help e phát ak. Tks [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]